Home / Missie en Visie

Missie en Visie

Onze missie

Wij zijn er voor het welbevinden van inwoners. Wij willen dicht bij de inwoners in de wijk staan om hen een perspectief te geven op een zinvolle deelname aan het maatschappelijk leven. Wij zetten ons met name in voor die inwoners, bij wie dat perspectief (tijdelijk) ontbreekt en dreigen aan de kant te komen staan.

Wij helpen mensen vooruit door hen grenzen te laten verleggen aan de hand van activiteiten en sociale verbanden in de wijk. Wij laten mensen (weer) eigen kracht ervaren, bij voorkeur door talenten van inwoners aan elkaar te verbinden. Dit draagt bij aan de versterking van sociale contacten, saamhorigheid en prettig wonen. 

SWV wil het vanzelfsprekende vertrekpunt zijn voor alle sociale vraagstukken in de gemeente Velsen. Met deze aanpak bouwen wij aan het versterken van onze positie en onze positieve rol in de samenleving, wijken en buurten. 

Onze visie

SWV benadert de samenleving holistisch. Alles is onderdeel van een groot geheel, waarin alles met elkaar verbonden is. Er is een onderlinge samenhang en een wisselwerking met de omgeving. Op deze manier kijken wij naar de vraagstukken in de samenleving en naar diverse beleidsterreinen van de gemeente. Deze benadering geldt ook voor de manier waarop wij naar antwoorden op zoek gaan.

Onze vele activiteiten op diverse maatschappelijke vlakken en de verbinding tussen verschillende beleidsterreinen maakt SWV voor de gemeente en onze partners hét vanzelfsprekende vertrekpunt voor alle sociale vraagstukken.

Wij hanteren in ons werk een generalistische benadering. We verbinden graag verschillende beleidsterreinen met elkaar. Vervolgens vertalen wij samen met onze partners en wijkinwoners deze in de praktijk door concrete activiteiten en projecten. Deze verbinding is noodzakelijk om de maatschappelijke opgave binnen de samenleving te effectueren. Wij hanteren een collectieve en waar nodig een individuele benadering. Daarmee maken wij het verschil in het leven van mensen op verschillende levensdomeinen. Wij zijn dicht bij de burgers in de wijken om hen een perspectief te geven, een perspectief op een fijn leven.

Wij helpen inwoners stapjes vooruit als ze dat nodig hebben. Daarmee creëren wij persoonlijke groei door iemand zijn eigen kracht te laten vinden. Wij zien de positieve kanten van mensen en leggen het accent op wat wél kan. Wij creëren saamhorigheid en plezier in wijken door de talenten van inwoners aan elkaar te verbinden.

Wij geven ondersteuning en erkenning en hebben een luisterend oor. Ons streven is om er uiteindelijk voor te zorgen dat mensen zichzelf kunnen redden en mee kunnen doen. Daarmee werken wij preventief en helpen wij de gemeente en de samenleving op de lange termijn middelen over te houden voor andere zaken.

Wij geloven in de kracht van het welzijnswerk. Ons werk is belangrijk, daarom staat kwaliteit voor ons voorop. Wij zijn steeds op zoek om ons werk op een ander level te brengen, the next level. Wij zoeken continu naar innovatie en zijn kritisch tegelijk: wat levert een nieuw plan op? Zo gaan wij voor impact op het welzijn van onze burgers – op de korte en lange termijn.

Dat doen wij door te bouwen met een team van professionals én vrijwilligers. Wij doen ons werk als één team. Het is een team met een groot scala aan kwaliteiten en een gedeelde passie voor mensen. Wij staan in verbinding met mensen in de wijken en kunnen goed inschatten wat onze inwoners in specifieke wijken nodig hebben. Wij hebben geduld, zijn blij met kleine dingen en gaan uit van het positieve.

Wij werken planmatig, bewegen mee als dat nodig is én kunnen direct inspringen, omdat wij altijd gericht zijn op resultaat. Wij schakelen gemakkelijk met onze partners en kennen de sociale kaart van onze gemeente. Wij zoeken in samenspraak met hen steeds naar alternatieve oplossingen om onze inwoners op weg te helpen.

Dat doen wij zoveel mogelijk in een wijkgerichte aanpak samen met inwoners en partners. Daarmee voorkomen wij langdurige zorg, verharding, eenzaamheid en verloedering en verwaarlozing. Wij geven mensen het gevoel dat ze er toe doen en dat zij gezien worden. Wij faciliteren mensen om invulling te geven aan hun burgerschap. Iedereen doet mee en iedereen telt mee is ons motto. Wij stimuleren meedoen en participatie van oud, jong, nieuwkomers en mensen met beperking. Wij willen eigenkracht (zelfredzaamheid) en groepskracht (samenredzaamheid) aanboren en stimuleren. Samen werken aan burgerschap, sociale contacten, sociale cohesie, activeren van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, gezonde en veilige ontwikkeling van jeugd van 0 tot 25 jaar en het vergroten van de aansluiting van laaggeletterden, statushouders en nieuwkomers met de samenleving.

Dit doen wij onder andere door hulpvragen bij inwoners vroegtijdig te signaleren of op te sporen en in het algemeen vanuit kennis in/van de wijk daadkrachtig te kunnen ingrijpen. Onze welzijnswerkers zijn vaak in de wijken op straat te vinden om informatie op te halen en inwoners te spreken.

Het welzijnswerk richt zich ook in toenemende mate op kwetsbare ouderen en mensen met beperkingen die tot voor kort werden bediend door de zorg op basis van indicaties. Verzorgingshuizen en collectieve woonvormen voor mensen met een (lichte) beperking zijn verdwenen. Ouderen en mensen met een beperking blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Wij willen samen met partners en inwoners collectieve arrangementen dicht bij huis ontwikkelen voor deze doelgroepen. Hiermee willen wij de individuele zorgvragen beperken.

Onze kernfuncties

Wij werken preventief en doen dat onder andere via onze volgende functies:

  • Ontmoeting: inwoners de gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten en activiteiten te ondernemen in een veilige omgeving.
  • Sociale activering: stimuleren tot maatschappelijke participatie in brede zin.
  • Ondersteuning: initiatieven van Velsenaren mogen, waar mogelijk en indien passend bij de kernfunctie, rekenen op ondersteuning en facilitering.
  • Educatie: laagdrempelige cursussen en vaardigheidstraining met meedoen als doel.
  • Coachen en begeleiden van onze vrijwilligers en jongeren met een rugzakje.
  • Matchen van vrijwilligers met organisaties en van inwoners met elkaar ten behoeve van informele zorg (maatjesprojecten).
  • Signalering, informeren en adviseren: instellingen en overheid informeren en adviseren over van belang zijnde maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Voorlichting geven over diverse thema’s waar mensen in kwetsbare omstandigheden mee te maken hebben en ten behoeve van het bevorderen van burgerschap van de inwoners van Velsen.