Geen categorie / 2 juli 2019

Vacature: Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Beverwijk (SWB) en Stichting Welzijn Velsen (SWV)

Profielschets

Omvang en samenstelling

De organisaties vormen samen een personele unie.

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vrijwilligers. De dagelijkse leiding van beide stichtingen is in handen van de Raad van Bestuur (RvB), bestaande uit één bestuurder.

De RvT telt momenteel vier leden en één vacature. In de RvT zijn deskundigheden op de profielen juridische zaken, financieel-economische zaken, organisatieontwikkeling en HRM aanwezig.

Algemeen profiel:

 • Voldoende affiniteit met welzijnswerk en peuteropvang.
 • Maatschappelijke binding met de regio IJmond en een functioneel netwerk.
 • De leden van de RvT opereren ten opzichte van elkaar en de RvB onafhankelijk en kritisch.

Algemene functie-eisen (voor ieder individueel lid):

 • Affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Voldoende beschikbaarheid.

Specifieke functie-eisen:

 • Beschikken over deskundigheid met betrekking tot agogisch werk, jongerenwerk, maatschappelijke ondersteuning en peuter- en kinderopvang.
 • In staat zijn aan te geven welke gegevens over agogisch werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning de RvT periodiek nodig heeft om resultaatgericht en op afstand toezicht te houden.
 • De gelegenheid hebben om desgewenst als klankbord te fungeren voor de bestuurder inzake agogisch werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.

Honorering

De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. De Raad vergadert vooralsnog maandelijks in de avond.

Meer informatie

Wij vinden een evenwichtige opbouw van de raad van toezicht van belang. Vertegenwoordiging van zowel mannen als vrouwen uit verschillende leeftijdscategorieën en een spreiding van maatschappelijke achtergronden verdient de voorkeur.

Voor inhoudelijke vragen betreffende de vacature kan contact worden opgenomen met de heer René Tromp, voorzitter RvT. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 535 305 38.

Solliciteren

Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en cv, kunt u voor 15 augustus per mail indienen bij de bestuurder van SWB en SWV, mevrouw Nora Azarkan: Azarkan@welzijnswb.nl

Klik hier voor het openen van deze tekst in PDF vormBookmark and Share
Vorig bericht
Kweek aan Zee zoekt begeleiders
Volgend bericht
ALZHEIMERWEEK: WANDELEN TEGEN DEMENTIE